Privatumo politika

Home : Privatumo politika

GĖLIŲ PRISTATYMO Į NAMUS, BIURĄ, LIGONINĘ AR KITĄ PASIRINKTĄ VIETĄ PARDUOTUVĖJE https://vilniausgeles.lt/  TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Gėlių užsakymo į namus ar biurą internetinėje parduotuvėje https://vilniausgeles.lt kartu su pristatymo paslauga (toliau – gėlių užsakymas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, užsisakusio gėlių į namus ar bet kurią kitą vietą internetinėje parduotuvėje https://vilniausgeles.lt  (toliau – Pirkėjas), ir gėlių salono „Gėlės į namus MB”, gėlių pardavėją (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas, gėlių užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas.
  • Pirkėjas, darydamas gėlių užsakymą, pažymi varnelę prie teiginio „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Pirkėjui užsisakant gėles, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  • Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  • Užsisakyti gėles internetinėje internetinėje parduotuvėje https://vilniausgeles.lt Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruojant https://vilniausgeles.lt – užpildžius reikalingus registracijos formos laukelius;
2.1.2. nesiregistruojant https://vilniausgeles.lt.

2.1.3. formuojant užsakymą el. paštu info@vilniausgeles.lt arba telefonu.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas gėles 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose  laukeliuose turi nurodyti gėlių užsakymo sklandžiam pristatymui reiukalingus Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, gėlių pristatymo datą bei laiką,  pristatymo adresą ir telefono numerį.
2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi internetinės parduotuvės www.vilniausgeles.lt, Pardavėjo marketinginiais tikslais. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, įvesdamas registracijoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi gėlių užsakymo internetinėje parduotuvėje geliukurjeris.lt tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini gėlių užsakymo pristatymui.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas https://vilniausgeles.lt  bei užsakydamas gėles, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus https://vilniausgeles.lt bei pažymint atitinkamus laukus.
2.7. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
2.8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.9. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.

 1. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS
  • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje svetainėje https://vilniausgeles.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai šių Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
  • Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas https://vilniausgeles.lt duomenų bazėje.
 1. PIRKĖJO TEISĖS
  • Pirkėjas turi teisę užsisakyti gėles https://vilniausgeles.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę grąžinti užsakytas gėles šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

 

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pirkėjas, naudodamasis https://vilniausgeles.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Užsisakydamas gėles https://vilniausgeles.lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
  • Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas privalo sumokėti už gėlių užsakymą ir priimti jį šių Taisyklių nustatyta tvarka
 1. PARDAVĖJO TEISĖS
  • Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti intenetinės svetainės  funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
  • Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų internetinėje svetainėje https://vilniausgeles.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės https://vilniausgeles.lt veikimo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine https://vilniausgeles.lt
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už gėlių užsakymą.
  • Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais gėlių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Gėlių užsakymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju valandos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju.

 

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės svetainės https://vilniausgeles.lt teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti užsakytų gėlių Pirkėjui, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnį produktą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiaušų produktą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus bankiniu pavedimu į sąskaitą iš kurios buvo gautas mokėjimas per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas per el.bankininkystę.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas gėles nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės https://vilniausgeles.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  • Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi https://vilniausgeles.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.